De ZorgwaardeCyclus

Vijf zorgfasen vormen basisstructuur van trends en ontwikkelingen

 

In Zorg Enablers zetten wij de belangrijke technologische trends en ontwikkelingen op een rij. Technologieën die in verschillende fasen van het zorgproces een plek krijgen. Van voorzorg en diagnostiek tot behandeling en nazorg, in de preventieve, curatieve en langdurige zorg. Wij delen de technologieën in op basis van de zorgfasen uit de ZorgwaardeCyclus, zoals in 2013 gepubliceerd in Diagnose Zorginnovatie.

In de ZorgwaardeCyclus staat het individu centraal en heeft het zorgproces een cyclisch karakter. Het uitgangspunt is de kwaliteit van leven van het individu, waarbinnen vitaliteit en welbevinden de twee belangrijkste kernbegrippen zijn. ‘Gezond zijn’ is niet meer de afwezigheid van ziekte, maar “het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven”. We onderscheiden de volgende vijf zorgfasen:

 1. Preventie & Gezond leven
 2. Consulteren
 3. Diagnose
 4. Behandeling & Begeleiding
 5. Controle & Monitoring

Per zorgfase beschrijven we een aantal belangrijke technologische ontwikkelingen en geven we praktische voorbeelden. De meeste technologieën vinden echter toepassing in meerdere zorgfasen en zullen op iedereen in de zorg een impact hebben. Kortom, deze indeling geeft structuur, maar is niet limitief voor alle toepassingen.

ZORGFASE | Preventie & Gezond leven

Het doel van PREVENTIE is te zorgen dat mensen gezond blijven. Het heeft een universele insteek door gezondheid te verbeteren en te beschermen. Het kan ook selectef, geïndiceerd of ziekte-gerelateerd zijn door ziekten en complicates van ziekten te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Preventie wordt geassocieerd met gezondheid bevorderende initiatieven van de overheid, werkgevers, onderwijs- of zorginstellingen.


GEZOND LEVEN
verwijst naar het gedrag en de verantwoordelijkheid van het individu zelf. De belangrijkste drijfveer om gezonder te gaan leven is dan ook afhankelijk van de confrontatie van het individu met zichzelf. Feiten over de eigen gezondheidstoestand dienen daarvoor als een spiegel.

Binnen deze zorgfase worden de volgende technologische trends herkend:

  1. Holistic Tracking
  2. Serious Gaming

ZORGFASE | Consulteren

CONSULTEREN is een integraal onderdeel van nagenoeg iedere interactie tussen zorgprofessional en zorggebruiker in het zorgproces, maar ook tussen de zorggebruiker en andere zorggebruikers. Een consult biedt zorggebruikers de mogelijkheid advies te vragen en te overleggen over passende vervolgstappen.

Een consult kan leiden tot een diagnose, het voorschrijven van een behandeling of juist af te zien van medisch handelen. De positie van het individu tijdens het consultatieproces is aan verandering onderhevig. Technologische ontwikkelingen oefenen hier sterke invloed op uit.

Binnen deze zorgfase worden de volgende technologische trends herkend:

  1. Remote Consultation
  2. Health Information Systems
  3. Smart Assistants

ZORGFASE | Diagnose

DIAGNOSE omvat alle analysetechnieken, procedures en alle vormen van onderzoek en onderzoeksresultaten die als doel hebben de aanleiding van een gezondheidsprobleem te identificeren. Op het gebied van de diagnose is mede door de toegenomen kennis en informatie bij de zorgvrager veel veranderd in de verhouding tussen de medische professional en de zorggebruiker. Technische ontwikkelingen bieden de zorgvrager meer zelfcontrole.

Binnen deze zorgfase worden de volgende technologische trends herkend:

  1. DIY Diagnostics
  2. Enhanced Diagnostics
  3. Smart Analytics

ZORGFASE | Behandeling & Begeleiding

BEHANDELING richt zich op het herstellen of voorkomen van verergering van lichamelijke, psychische en sociale gezondheidsproblemen door middel van medische, gedragswetenschappelijke en/of paramedische behandelingen. Het omvat ook het faciliteren van verpleging en verzorging, en het voorzien van een patiënt in de materiële omstandigheden waaronder die handelingen kunnen worden verricht.


BEGELEIDING
heeft betrekking op het stabiliseren dan wel het activeren van iemands psychisch, sociaal en lichamelijk functioneren.

Binnen deze zorgfase worden de volgende technologische trends herkend:

  1. Digital Reality
  2. Bionics
  3. Robotic Operations
  4. Printing Procedures
  5. Advanced Therapeutics

ZORGFASE | Controle & Monitoring

CONTROLE omvat het verifiëren van de juiste werking van behandelingen en begeleiding bij patënten en het naleven van bepaalde voorschriften.

MONITORING kan een hulpmiddel zijn bij zowel de controle, het volgen van voortgang, als het reactief realiseren van het naleven van voorschriften.

Binnen deze zorgfase worden de volgende technologische trends herkend:

  1. Remote Monitoring
  2. Robotic Care
  3. Robotic Process Automation