Visi Mobile

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Implementaties | Controle & Monitoring

 

Regelmatige beoordeling van de klinische toestand van een patiënt is cruciaal om tekenen van achteruitgang tijdig te detecteren. Het blijkt echter vaak een uitdaging om de metingen hierbij adequaat en gestructureerd volgens vaste tijdsintervallen en bij alle opgenomen patiënten te verrichten. Het RadboudUMC maakt hiertoe gebruik van ViSi Mobile (VM), een continu monitoringsysteem. In plaats van een aantal keren per dag meten, zorgt een klein kastje aan de pols van een patiënt voor de continue registratie van vijf vitale functies. Een algoritme berekent doorlopend of er een veilige situatie is, of dat er moet worden gealarmeerd aan de verpleegkundige. Achteruitgang van een patiënt komt zo sneller onder de aandacht, en er kan preventiever en predictiever gehandeld worden.

Initiatiefnemers prof. dr. Harry van Goor en dr. Bas Bredie onderkenden het probleem van het handmatig meerdere keren per dag verzamelen van de parameters van vitale functies van patiënten door verpleegkundigen. Het meten van deze vitale functies is veelal een momentopname. Een klinische verslechtering tussen twee meetmomenten wordt hierdoor vaak niet opgemerkt. “Dit wilden we anders en een automatisering van het meten en documenteren van vitale parameters leek de juiste oplossing”, aldus van Goor.

De eerste twee jaren stonden in het teken van de uitvoering van usability en feasability pilots[1]. Daarnaast ging er veel aandacht uit naar het creëren van draagvlak onder verpleegkundigen voor het gebruik van VM. Nadat de pilots succesvol waren afgerond, werd medio 2018 het systeem voor 60 bedden op twee afdelingen in het RadboudUMC geïmplementeerd om daarmee de meerwaarde aan te tonen in de dagelijkse praktijk[2,3]. Enkel door het invoeren van het continue monitoren, waren er na een jaar toepassen van continue monitoring zelfs een derde minder ongeplande IC-opnames op de twee afdelingen. Met de COVID-19 pandemie is de implementatie van VM in een versnelling geraakt en inmiddels zijn er al 100 bedden die continue gemonitord worden.

Van Goor en Bredie benoemen diverse aspecten die voor hun belangrijk zijn geweest voor de stapsgewijze en succesvolle implementatie van VM. “Allereerst zijn zorgprofessionals altijd in de lead geweest in het implementatietraject. Wetenschappelijke validatie en pilots van VM vormden een belangrijk fundament van ons implementatie proces. Daarnaast zijn nadrukkelijk ook de learnings van ziekenhuizen uit de VS meegenomen. En erkennen we ook het noodzakelijk ambassadeurschap van bijvoorbeeld afdelingshoofden. In nauwe samenwerking met het Radboud REshape center, en later het iLab van het RadboudUMC, is met specialisten het implementatieproces zorgvuldig uitgewerkt en begeleid. Dit heeft uiteindelijk ook duidelijke protocollen en een business case opgeleverd voor eventuele opschaling van VM naar andere afdelingen. Tot slot ontvingen we veel support van de Raad van Bestuur gedurende het gehele traject.” Mede dankzij een leaseconstructie met de fabrikant, kan er eenvoudig opgeschaald worden. Bij de realisatie van dit construct zijn Van Goor en Bredie ondersteunt door de afdelingen Valorisatie en Inkoop. Enerzijds vanwege verschillen in wet- en regelgeving tussen de VS en EU, anderzijds vanwege bestaande cultuurverschillen.

De komende jaren is het doel om het continue monitoringssysteem verder op te schalen binnen het RadboudUMC en onder andere te integreren in de 150 patiëntkamers die nieuw gebouwd worden. Echter, het doel was nooit het monitoren op zich, maar zaken zoals tijd vrijmaken voor verpleegkundigen, hogere patiëntveiligheid en het beter voorspellen van achteruitgang van patiënten. Daartoe wordt er ook hard gewerkt aan een voorspelmodel. De uiteindelijke ambitie is om met één centrum, waar alle gegevens binnenkomen, snel inzichtelijk te maken welke patiënt of cliënt welke aard van ondersteuning nodig heeft. “In de integraliteit van volledige netwerkzorg, beperkt continue monitoring zich immers niet alleen tot binnen het ziekenhuis”, aldus Bredie. “En het is goed om hierbij de publieke én private sector te laten samenwerken”, voegt Van Goor toe.

Referenties

  1. Weenk M. et al. Continuous Monitoring of Vital Signs Using Wearable Devices on the General Ward: Pilot Study. JMIR Mhealth Uhealth. 2017;5(7):e91.
  2. Weenk M. et al. Continuous Monitoring of Vital Signs in the General Ward Using Wearable Devices: Randomized Controlled Trial. J Med Internet Res. 2020;22(6):e15471
  3. Weenk M. et al. Wireless and Continuous Monitoring of Vital Signs in Patients at the General Ward. Resuscitation. 2019;136:47–53

 

RaboudUMC en Sotera Wireless

Prof. dr. Harry van Goor is chirurg en hoogleraar chirurgieonderwijs op de afdeling Heelkunde van het RadboudUMC. Dr. Bas Bredie is internist op de afdeling Interne Geneeskunde van het RadboudUMC en opleider vasculaire geneeskunde. Visi Mobile is een systeem geproduceerd door Sotera Wireless