Toekomstbeeld: Altijd én Overal

Auteur
Marijn Rieter
Gepubliceerd op
23-06-2024
Categorie
Columns

In 2040 … is netwerkzorg een realiteit. Fysieke zorglocaties zoals we die in 2024 nog kenden, zijn verdwenen, inclusief de traditionele visie op het ziekenhuis als dominante zorglocatie. Het Integraal Zorg Akkoord (IZA)7 en het Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WoZo)8, beide daterend uit 2022, introduceerden in Nederland het principe: ‘zelf, thuis en digitaal tenzij’. Deze verschuiving werd ondersteund door de nationale visie en strategie voor digitalisering en informatievoorziening in de zorg, gelanceerd in 20239. Ook andere westerse landen maakten deze ontwikkeling door. Scandinavische landen, zoals Finland en Zweden, maar ook Korea, Japan en de Verenigde Staten10 hebben al jaren de zorg gevirtualiseerd. Enerzijds om grote geografische afstanden te overbruggen en anderzijds om met een kleiner personeelsbestand meer patiënten te kunnen ondersteunen. Ofwel, zorg en ondersteuning: altijd én overal.

Virtuele zorg en ondersteuning is de norm

Door een combinatie van sterke economische groei en de uitstroom van oudere zorgprofessionals, nam de arbeidsmarktkrapte exponentieel toe. Hierdoor versnelde eind jaren ’20 de ontwikkeling en adoptie van virtuele zorg enorm. Jarenlange inzet van toegewijde zorgvernieuwers werd beloond toen het tekort aan collega’s, de toenemende werkdruk en de bewezen effectiviteit van virtuele zorg ertoe leidden dat bestuurders en zorgprofessionals deze werkwijze volledig omarmden. De vrees voor baanverlies en verminderd persoonlijk contact maakte plaats voor adoptie en aanzienlijke investeringen. Grote werkgevers en werkgeversorganisaties vormden hierin een belangrijke drijver. Mondiale speler ASML besefte bijvoorbeeld al begin jaren ’20 dat de toenemende druk op mantelzorgers – en daarmee hun medewerkers – veelal verlicht kon worden door te investeren in het versnellen van de digitale transformatie van de zorg.

Tegenwoordig vindt slechts de helft van de zorgactiviteiten nog plaats op een zorglocatie. Dit betreft doorgaans complexere multidisciplinaire zorg en ondersteuning. De patiënt staat daarbij echt centraal doordat meerdere disciplines en organisaties in het netwerk, over hun eigen organisatiegrenzen, samenwerken. Over eerstelijns, tweedelijns en derdelijnszorg spreken we al langer niet meer. Andere vormen van zorg en ondersteuning vinden voornamelijk thuis plaats. Niet zo gek, want al in 2021 werd voorspeld dat binnen drie jaar bijna een kwart van de zorgactiviteiten buiten de muren van het ziekenhuis zou gaan plaatsvinden11. Ondanks dat veel zorgorganisaties na de coronapandemie eerst terugveerden naar het ‘oude normaal’12, heeft deze trend zich stevig doorgezet. Resulterend in versnelde adoptie en succesvolle implementatie, opschaling en borging van virtuele zorg. Fysieke afspraken zijn nu beperkt tot noodzakelijke gevallen, virtuele methoden zijn de standaard. Het Nederlandse Zuyderland ziekenhuis werd eind 2023 nog geroemd om haar aankondiging duizend poliklinische afspraken per jaar te gaan voorkomen met een thuismonitoringsprogramma voor botbreuken en ontwrichtingen13. Inmiddels heeft deze ontwikkeling zich in het gehele publieke gezondheidsdomein zeer stevig doorgezet. We zagen, ondersteund door het IZA, in 2026 al een merkbare afname in fysieke polibezoeken in Nederland.

Hoewel niet elke zorg- en ondersteuningsvraag zich leent voor virtualisering, is 95% van de diagnostische, behandelings- en monitoringstrajecten, die daartoe geschikt zijn, hybride ingericht. Virtuele zorg is dus de norm. Begin 2030 verdubbelde het Britse National Health System (NHS) bijvoorbeeld het aantal beschikbare virtuele bedden, na een eerdere verhoging 40 naar 50 per 100.000 inwoners in 202314. En eind 2038 opende in Buenos Aires het zesde virtuele ziekenhuis van Zuid-Amerika, waarmee het zuidelijke gedeelte van het continent en de omliggende eilanden werd gedekt. Dit in navolging van voorbeelden uit de Verenigde Staten15,16, Finland17 en Israël18, die aldaar leidden tot verbeterde toegankelijkheid, patiënttevredenheid en -uitkomsten, en aanzienlijke kostenbesparingen19. Ook in de langdurige zorg en thuisondersteuning is een sterke toename te zien in het gebruik van virtuele zorg. Dit deels geïnspireerd door de succesvolle toepassingen van het Japanse National Medical Strategic Plan voor het virtualiseren van de ouderenzorg in de thuissituatie20. Opvallend genoeg leidde de groeiende zorgvraag en toenemende druk op mantelzorgers ertoe dat juist consumententechnologie als middel voor virtuele ondersteuning, sneller werd omarmd dan aanvankelijk gedacht.

Zorg en ondersteuning is locatie- en tijdsonafhankelijk

Terwijl er eind jaren ‘10 al veelvuldig over geschreven werd, heeft de patiënt zich in de afgelopen jaren pas echt ontwikkeld tot een actief regisseur die zijn of haar zorg- en ondersteuningsbehoefte bepaalt (zie de paragraaf over ‘De gezondheidsarchitect’) en 24/7 toegang heeft tot zorg en ondersteuning. Dankzij de toename van virtuele zorg, thuiszorgrobots en geavanceerde medische apparatuur, verplaatsen zorg- en ondersteuningsdiensten zich steeds meer naar de thuissituatie. Digitale hulpmiddelen bieden betrouwbare ondersteuning bij diagnostiek, behandeling en monitoring. Indien nodig volgen regionale telemonitoringscentra real-time een patiënt op afstand. Fysieke afspraken zijn enkel nog nodig voor specifieke interventies. Deze trend die begin jaren ’20 startte, omvatte locatie-onafhankelijke, breed toegankelijke zorgvormen. Denk aan MRI’s vanuit een mobiele trailer21, een digitale dialysekliniek thuis22, het mondiaal verwerken van testkits23, en het monitoren van iemands hartconditie24.

Virtuele zorg maakt communicatie onafhankelijk van tijd en locatie, wat leidt tot efficiëntere informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgprofessional, en tussen zorgprofessionals onderling. Dit heeft zorg en ondersteuning flexibeler gemaakt, biedt meer mogelijkheden voor communicatievoorkeuren en helpt taal- en tijdsobstakels te overbruggen. Digitale assistenten kunnen nu zelfstandig anamneses afnemen, terwijl algoritmes helpen om taalbarrières te voorkomen25.

Het feit dat de meeste operaties (op afstand) uitgevoerd worden door robots onderstreept dat geografische belemmeringen tot het verleden behoren. De vooruitgang van mobiele netwerken, de intrede van kunstmatige intelligentie en het vervallen van enkele sleutelpatenten in de robotische chirurgie26 gaven de robot-geassisteerde operatie-industrie een enorme boost. Vier decennia na ‘Operation Lindbergh’, de eerste trans-Atlantische operatie met een robot27, is robotische chirurgie de normaalste zaak van de wereld. Dit stelt niet alleen specialisten en studenten wereldwijd in staat om mee te kijken over de schouder van een chirurg28, maar maakt het ook voor regionale klinieken mogelijk om operaties 24 uur per dag te plannen, indien nodig zelfs in een ruimteschip in het heelal29. In circa 20% van de gevallen is de chirurg niet fysiek aanwezig, maar voert deze de ingreep op afstand uit, bijgestaan door een lokaal team.

Eind jaren ’30 is in Europa het Health-as-a-Service (HaaS) model geïmplementeerd; een voorziening die zorgt dat patiënten op het juiste moment de benodigde zorg krijgen. Binnen het model nemen zorgaanbieders en andere instanties op basis van verwijzingen een breed scala aan (digitale) diensten af. De HaaS stelt instanties in staat om de toegankelijkheid van zorg op een dynamische, flexibele manier uit te breiden en stapsgewijze, consistente verbeteringen door te voeren die zijn gekoppeld aan hun zakelijke doelstellingen en middelen.

Het gezondheidsecosysteem als belangrijke pilaar voor virtuele zorg

Begin jaren ’20 startte veel zorgaanbieders zelfstandig telemonitoringsdiensten en virtuele serviceconcepten30. Dit resulteerde in een gefragmenteerd landschap waarin de potentie van virtuele zorg onvoldoende werd benut. Het integreren van virtuele zorg bleek simpelweg niet iets wat je er ‘even bij kon doen’ en het verandervermogen stond onder druk door personeels- en financiële tekorten. In de jaren ’30 leidde het creëren van voldoende schaalgrootte tot diverse samenwerkingen tussen onder meer zorg- en welzijnsaanbieders, zorgverzekeraars en andere financiers, leveranciers, werkgevers en overheden en regelgevers. Hiermee ontstond een beweging naar een gezondheidsecosysteem waarin ook gezondheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid werd van het publieke, private en het non-profit domein. Gezondheid is stevig ingebed in de gemeenschap en specialisten zijn pas in latere stadia van het ziekteproces nodig. Waar nodig staat juist een (virtueel én fysiek verbonden) netwerk van formele en informele (zorg)professionals paraat, in plaats van een keten van zorgorganisaties. Burgers hebben snel en gemakkelijk toegang tot nabije, geïntegreerde zorg en ondersteuning. Waarbij technologie ook sociaal contact en samen-leven mogelijk maakt. Dankzij technologische innovaties focust dit ecosysteem zich meer op gezondheid en gedrag dan op ziekte en zorg. Zorg en ondersteuning is hierdoor georganiseerd in integrale netwerken rondom de patiënt met als uitgangspunt: zoveel mogelijk digitaal, waar nodig fysiek. In Nederland waren overigens hierin niet zozeer de technologische mogelijkheden de belangrijkste drijvers. Juist het herinrichten van de bekostigingsstructuur en financiële vergoedingen over het netwerk heen bleek de golden bullet.

De samenwerking tussen organisaties is ook op andere gebieden intensiever geworden. Zo hebben zorgorganisaties geen eigen stafafdelingen meer en wisselen ze personeel uit. Het heeft geresulteerd in virtuele serviceconcepten, waarbij meerdere zorgorganisaties toegang hebben tot dezelfde diensten en resources, en expertise delen om efficiëntie te maximaliseren. Aan het begin van de jaren ‘20 zagen we de introductie van de eerste regioverpleegkundigen. Tegenwoordig is een aanzienlijk deel van de zorgprofessionals deelnemer aan een regionaal samenwerkingsverband of in dienst van meerdere werkgevers. Zowel op nationaal als internationaal niveau zijn ‘blended’ teams actief waarin zorgprofessionals met patiënten, mantelzorgers, AI-experts en virtuele zorgcoördinatoren samenwerken om de transformatie te realiseren. Slimme matchingplatformen ondersteunen een continue en effectieve koppeling van vraag en aanbod. Naast deze officiële wegen zijn er parallelle initiatieven ontstaan die de connectie zorgvragers en (individuele) zorgaanbieders vergemakkelijken. Juist omdat de pool van zzp’ers in de zorg nog altijd zeer groot is. Dankzij de technologische vooruitgang is het overigens prima mogelijk om deze over taal- en landsgrenzen heen te realiseren.

Nieuwe bestemmingen voor traditioneel zorgvastgoed

De opkomst van virtuele zorg heeft traditionele en ‘grote’ zorglocaties getransformeerd in compacte instituten die zich richten op specifieke interventies. De gerealiseerde kostenbesparingen zijn onder meer gebruikt voor het bewerkstelligen van deze transformatie. Gezondheidszorg heeft zich hierdoor naar de thuissituatie en de wijk verplaatst, met als gevolg dat veel zorggebouwen uit de vroege 21e eeuw herbestemd zijn, bijvoorbeeld voor geïntegreerde en modulaire woningen. Op deze manier is anno 2040 het aantal m2 zorgvastgoed in Nederland met zo’n 60% afgenomen ten opzichte van 2024, ondanks een gegroeide patiëntenpopulatie. De beweging die dateert uit 1995 is hiermee doorgezet en zelfs aanzienlijk versneld31. Dit sluit aan bij de bevindingen dat al begin jaren ’20 een kwart van de zorg buiten de muren van het ziekenhuis kon plaatsvinden. Op geleide van de veranderende behoeften zijn de resterende locaties aangepast en is er meer nadruk gekomen op flexibiliteit, hygiëne en sociale aspecten32. Daarnaast zijn er technologiehubs ontstaan waardoor ziekenhuizen nu dienen als innovatiecentra voor medische technologie.

De (hoog)complexe zorg in Nederland is geconcentreerd op enkele strategische locaties, ondersteund door de eerdergenoemde monitoringscentra en multidisciplinaire gezondheidscentra in de wijk, oftewel lokale ‘health hubs’. In deze health hubs gaat aandacht uit naar alle facetten van gezondheid (lichamelijk, geestelijk en psychosociaal) en vormt een balans tussen formele en informele ondersteuning. Planbare zorg verplaatste zich van het traditionele ‘ziekenhuis’ naar regionale centra, terwijl chronische zorg steeds vaker in de ‘nulde lijn’ door mensen zelf – thuis – wordt georganiseerd, met virtuele ondersteuning op afstand. Traumazorg gebeurt met geavanceerde ambulances die direct verbonden zijn met monitoringscentra. Bij noodmeldingen arriveert eerst een drone om een inschatting te maken van de passende vervolgstappen. Altijd én overal vereist ook een andere inrichting van de (bijna-)thuissituatie waarbij technologische oplossingen hand in hand gaan met andere afspraken. Nadere toelichting hierop is te vinden in de paragraaf ‘De gezondheidsarchitect’.

Een 24/7-gezondheidseconomie stelt eisen aan data-infrastructuur

De overgang naar een altijd actieve gezondheidseconomie vereist toegankelijke data op elk moment. Met de lancering van DigiDelta in 2028, naar voorbeeld van e-Estonia33 en cloudplatformen zoals AWS van Amazon en Azure van Microsoft, en mede dankzij de minister van Digitale Zaken die in datzelfde jaar aantrad, heeft Nederland zijn digitale infrastructuur aanzienlijk doorontwikkeld, in nauwe samenwerking met andere publieke en private partijen. Dit digitaal fundament voor de eigen regie van burgers en bedrijven omvat een geïntegreerde technische infrastructuur die voor elke burger toegankelijk is en waar alle overheidsdiensten op aangesloten zijn.

DigiDelta is te beschouwen als een digitale stekkerdoos; een verbindende schakel tussen zowel burgerdata als data van de overheid en bedrijven. Deze infrastructuur maakt een veilige en vloeiende integratie van alle publieke en private digitale diensten services mogelijk. ‘De juiste info op de juiste plek voor de juiste persoon via het juiste kanaal’. Burgers hebben het volledige eigendom van hun digitale identiteit, inclusief de controle over wie hun informatie mag inzien en wie in de nationale informatiesystemen hun gegevens mag raadplegen. Voor dit principe werd al in 2023 besloten in de European Health Data Space (EHDS) die Europese burgers meer controle gaf over hun zorggegevens34. Een datagedragen revolutie volgde, met Finland als een van de Europese pioniers in het secundair gebruik van gezondheidsinformatie35.

Door DigiDelta gaan alle zaken rondom de Nederlandse burger nu voor 90% digitaal. Een andere belangrijke basis hiervoor werd in 2024 gelegd toen de ondertekenaars van het IZA kozen voor CumuluZ als doelarchitectuur voor digitale gegevensuitwisseling in de zorg36. Digitale data-uitwisseling is daarmee in 2040 gemeengoed geworden binnen verschillende sectoren en in de regionale organisatie van zorg in het bijzonder. In verschillende Europese regio’s is succesvol geïnvesteerd in platforms waarbinnen op een veilige, eenduidige manier gegevens over inwoners zijn geïntegreerd en geharmoniseerd, inclusief de data die via consumentenapps is verzameld. In de Zweedse buitenregio van Stockholm houden inwoners bijvoorbeeld via de digitale persoonlijke omgeving BeHealthy hun gezondheidsdoelen en gezondheidsgegevens bij en kunnen ze hun uitslagen, medicatie- en vaccinatiegegevens bij de verschillende zorgorganisaties in de regio inzien. Deze regio’s, de Blue Data-Zones, worden internationaal veel aangehaald als succesvolle resultaten van een grootschalige informatiestandaardiseringscampagne van de overheid. De lessen van andere succesvolle data-uitwisselingsgebieden zoals e-Estonia en Israël zijn hierbij uiteraard meegenomen.

Ondanks de essentiële rol voor een internationale 24/7-gezondheidseconomie, ging de vooruitgang in de digitale infrastructuur de afgelopen jaren traag, mede door de uiteenlopende niveaus van digital maturity binnen de Europese gezondheidsstelsels37 en regelgeving zoals de GDPR. Europese initiatieven zoals het Europese digitale kompas voor 203038, de implementatie van de EHDS en het omarmen van interoperabiliteitsstandaarden zoals de FHIR in 202339, hebben samen met nationale inspanningen gezorgd voor geleidelijke vooruitgang in virtuele zorg. Tegelijkertijd dwong netcongestie, ook wel file op het elektriciteitsnet, in de jaren ’20 zorgaanbieders tot het veiligstellen van voldoende ‘energie’ voor digitale toepassingen. Zo had de prijsinflatie van energie grote impact op de begroting van publieke organisaties, was het lange tijd onmogelijk voor gezondheidscentra om aangesloten te worden op het net en zaten zorgaanbieders in de Benelux geregeld diverse dagdelen zonder stroom door stroomtekorten40. Zorgaanbieders hebben hierdoor veel geïnvesteerd in zowel het zelf opwekken als het opslaan van energie. Verdere ontwikkelingen in de datawereld van 2040 worden nader geduid in de paragraaf ‘Team AI-Robot’.

Virtuele zorg is ook echt virtueel

In 2040 is virtuele zorg echt virtueel, ofwel online, gesimuleerd en kunstmatig. Zo is inmiddels Metaverse 6.0 niet meer weg te denken uit onze leefwereld. De digitale, driedimensionale omgeving is een permanente, parallelle samenleving die onze tweede leefwereld is geworden. Bijna iedereen houdt er naast zijn fysieke leven een of meerdere digitale levens op na, al dan niet vertegenwoordigd door een avatar. Voor sommige mensen is het soms best teleurstellend om weer terug te keren naar de realiteit van alledag, omdat hun digitale persona met ruimtelijk bewustzijn ‘leeft’ in een sociale context en participeert in een virtuele economie met een eigen monetair systeem. In 2021 keken we nog verbaasd op toen een digitale versie van de Mona Lisa voor miljoenen crypto’s werd verhandeld41. Nu is het volkomen normaal dat er verschillende monetaire systemen naast elkaar bestaan.

De introductie van de Apple Vision Pro, begin 2024 in de Verenigde Staten, markeerde een keerpunt door de fysieke en digitale werelden voor het grote publiek samen te brengen. Stappen in de techniek voorkomen het optreden van virtual reality sickness-symptomen en ook de brillen zelf zijn gereduceerd tot het formaat van een leesbril. Geavanceerdere systemen in de vorm van contactlenzen zijn ook beschikbaar voor de happy few tegen een aanzienlijke prijs. Inmiddels dient de Metaverse, ook wel ‘MEDaverse’ genoemd, als platform voor virtuele gezondheidszorgdiensten42. In virtuele klinieken en ziekenhuizen ontmoeten, onderzoeken, diagnosticeren en behandelen zorgprofessionals hun patiënten. Zo zijn voor behandeldiensten binnen de geestelijke gezondheidszorg inmiddels in de Metaverse virtuele omgevingen die therapeutische interventies kunnen ondersteunen en patiënten een veilige ruimte bieden om te communiceren over geestelijke gezondheidsproblemen. Ook gebruiken zorgprofessionals en medische studenten de Metaverse voor trainingen en simulaties in hun eigen omgeving en tijdszone43. Voor patiënten en gemeenschappen worden virtuele evenementen, simulaties en interactieve voorlichtingsprogramma’s over gezondheidskwesties georganiseerd. Digital nomads zijn volop actief binnen de gezondheidszorgsector, mede door de toegenomen mogelijkheden voor tijds- en locatie-onafhankelijk werken. Een werkomgeving is ingericht op maximaal één device zodat alle benodigde informatie efficiënt samenkomt.

(Bijna) iedereen comfortabel met virtuele zorg

Glimlachend kijken we terug op de vele digicoaches, aandachtsvelders eHealth en ambassadeurs zorgtechnologie die in de begin jaren ’20 bij veel organisaties werden ingezet om iedereen enthousiast te maken voor de digitale transformatie en het vergroten van digitale vaardigheden. Ouderwets beeldbellen doen we niet meer. We communiceren nu met elkaar via digitale avatars en hologrammen44. Digitale metingen zijn standaard geworden en de informele zorgverleners reageren adequaat op medicatiereminders. In 2027 gebruikten wereldwijd al zo’n 90 miljoen patiënten met een hartaandoening een telemonitoringstoepassing45. In de Verenigde Staten steeg het gebruik van dergelijke toepassingen van 29 miljoen in 2020 naar 70 miljoen in 2025, wat neerkomt op zo’n 26% van de populatie46. Nu, in 2040, maakt ruim 75% van de Amerikaanse patiënten gebruik van telemonitoring. Zo’n 90% van de volwassen Europese burgers beschikt over adequate digitale basisvaardigheden. Dit is in lijn met eerdere voorspellingen47.

Digitale vaardigheden zijn een must voor bepaalde functies, al is dit voor personeel uit Generatie Z en Alpha al vanzelfsprekend. Tegelijkertijd zijn huidige technologieën dermate intuïtief, simpel en slim geworden dat de vaardigheden en behoeftes van de gebruiker sturend zijn voor de techniek. Niettemin besteden digitale assistenten aandacht aan de vaardigheden van de professional zodat ze zo effectief mogelijk kunnen werken in deze nieuwe virtuele omgeving. Blijvend leren ze omgaan met geavanceerde communicatietechnologieën, virtuele zorgplatforms, metaverse-technologie, Digital Twins en het verwerken van adviezen die de algoritmes genereren uit de slimme (patiënt)apparatuur.

Veel aandacht is daarom uitgegaan naar het om- en bijscholen van medewerkers zodat ze voldoen aan de veranderende eisen van de gezondheidssector en ze nieuwe technologieën effectief kunnen gebruiken. Vooral organisaties die in een vroeg stadium hebben ingezet op sociale innovatie als ondersteuning van de transformatie, plukken hier nu de vruchten van. Ingegeven door een nieuwe visie op de inrichting van een toekomstbestendig zorglandschap heeft Nederland begin jaren ’30 het onderwijssysteem voor zorgprofessionals hervormd. Naast de medische modules is er nu ook nadrukkelijk aandacht voor digitale basisvaardigheden.

De acceptatie van virtuele zorg verliep echter niet geheel vlekkeloos. Wereldwijd was er na de coronapandemie een aanzienlijke terugval in het gebruik van virtuele zorg48,49. In de jaren ’20 wonnen politici in Nederland stemmen met de belofte dat er naast ‘koude digitale zorg’, altijd ‘warme menselijke zorg’ mogelijk moest zijn. Deze belofte bleek onhaalbaar om dit te realiseren, mede door de afnemende verhouding tussen zorgpersoneel en zorgvragers. In 2023 was dit al in Nederland zichtbaar toen 130.000 verpleeghuisbedden niet bemand konden worden50. Hoewel de aanpassing aan virtuele zorg aanvankelijk uitdagingen bood voor zorgprofessionals, cliënten/patiënten en mantelzorgers, is het inmiddels voor iedereen duidelijk dat er geen alternatief is. Al gaat virtuele zorg zeker niet altijd goed. Zo vinden vooral ouderen, die vaak al de helft van hun leven te maken hebben met digitalisering, het steeds moeilijker om echt van virtueel te onderscheiden. Wat tot verwarring kan leiden en een hulpvraag die mogelijk te laat of verkeerd aankomt. Overigens. Voor diegenen die aan de 24/7-verbonden samenleving willen ontsnappen, zijn er ‘zerodata-domes’ ingericht. Dit zijn oorden om volledig ‘disconnected’ te kunnen verblijven, een concept waar voormalige CEO’s van enkele grote Silicon Valley-bedrijven al begin jaren ‘20 mee gestart zijn, exclusief voor hun eigen gezinnen51.

Bronnen

 1. Morris, Z.S., Wooding, S. and Grant, J. (2011) ‘The answer is 17 years, what is the question: understanding time lags in translational research,’ Journal of the Royal Society of Medicine, 104(12), pp. 510–520. https://doi.org/10.1258/jrsm.2011.110180.
 2. Take the narrow path to wide adoption — Here’s why and how (2019). https://www.meddeviceonline.com/doc/take-the-narrow-path-to-wide-adoption-here-s-why-and-how-0001.
 3. Ndlovu, N. (2023) 100+ smartphone statistieken: gebruikersgewoonten, markttrends, mobiel winkelen en toekomstprojecties 2023. https://marketsplash.com/nl/smartphonestatistieken/.
 4. Feed (2023) ‘ChatGPT witnesses massive rise, Chatbot gains 100 million users in two months,’ The Economic Times, 5 March. https://economictimes.indiatimes.com/news/new-updates/chatgpt-witnesses-massive-rise-chatbot-gains-100-million-users-in-two-months/articleshow/98428443.cms.
 5. Koebe, P. and Bohnet-Joschko, S. (2023) ‘What’s next in hospital digitization? A Delphi-based scenario study,’ European Journal of Futures Research, 11(1). https://doi.org/10.1186/s40309-023-00222-0.
 6. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2021) De derde levensfase: het geschenk van de eeuw. https://www.raadrvs.nl/documenten/publicaties/2020/01/08/de-derde-levensfase-het-geschenk-van-de-eeuw.
 7. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2023) Integraal Zorgakkoord: ‘Samen werken aan gezonde zorg.’ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg.
 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2023b) Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/07/04/wozo-programma-wonen-ondersteuning-en-zorg-voor-ouderen.
 9. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2023) Visiehttps://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/nationale-visie-en-strategie/visie.
 10. OECD (2023), Health at a Glance 2023: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/7a7afb35-en.
 11. A resilient future Healthcare leaders look beyond the crisis (2021) https://www.philips.com/. Philips. report-pages/experience-transformation/2021/philips-future-health-index-2021-report-healthcare-leaders-look-beyond-the-crisis-global.pdf (Accessed: February 2, 2024).
 12. Digital health funding and deals reach the lowest levels in years (2023) https://research-assets.cbinsights.com/. https://research-assets.cbinsights.com/2023/07/24155533/State-of-Digital-Health-Q223-Funding.png.
 13. Geen controlebezoek bij eenvoudige botbreuken door inzet thuismeten app – Zuyderland (2023). https://www.zuyderland.nl/nieuws/geen-controlebezoek-bij-eenvoudige-botbreuken-door-inzet-thuismeten-app/.
 14. National Health Service England (2022) Supporting information for ICS leads Enablers for success: virtual wards including hospital at home, https://www.england.nhs.uk/. https://www.england.nhs.uk/wp-content/uploads/2022/04/B1382_supporting-information-for-integrated-care-system-leads_enablers-for-success_virtual-wards-including-hos.pdf (Accessed: February 7, 2024).
 15. Mercy Virtual Care Program | Mercy (2023). https://www.mercy.net/about/virtual-care-program/.
 16. Center for Telehealth (no date). https://www.massgeneral.org/telehealth.
 17. Start of Health Village – Virtual Hospital 2.0 project (2022). https://www.terveyskyla.fi/en/information-about-health-village/start-of-health-village-virtual-hospital-2-0-project.
 18. Nati (2023) Sheba Beyond Virtual Hospital Global Services. https://sheba-global.com/beyond-virtual-hospital-global-services/.
 19. Boldt-Christmas, O. et al. (2023) Virtual hospitals could offer respite to overwhelmed health systems. https://www.mckinsey.com/industries/healthcare/our-insights/virtual-hospitals-could-offer-respite-to-overwhelmed-health-systems.
 20. The Japan Vision: Health Care 2035 Executive Summary (2015) https://www.mhlw.go.jp/. https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/hokeniryou2035/report/ (Accessed: April 3, 2024).
 21. https://www.philips.nl/a-w/about/news/archive/standard/about/news/press/2023/20231127-philips-lanceert-nieuwe-innovaties-ondersteund-door-ai-tijdens-rsna23-die-zorgverleners-in-staat-stellen-zich-te-richten-op-patientenzorg.html Philips (2023) Philips showcases world’s first mobile MRI system with helium-free operations at #RSNA23. https://www.philips.com/a-w/about/news/archive/standard/news/press/2023/20231126-philips-showcases-worlds-first-mobile-mri-system-with-helium-free-operations-at-rsna23.html.
 22. liberDi receives FDA 510(k) for its digital dialysis clinic (2023). https://www.mobihealthnews.com/news/liberdi-receives-fda-510k-its-digital-dialysis-clinic.
 23. Dante Labs Global (2024) Whole Genome Sequencing | Dante Labs World. https://www.dantelabs.com/.
 24. AliveCor (2023) Kardiacare Plus. https://alivecor.com/kardiacare-plus.
 25. TECH (2022). https://www.aalia.tech/en.
 26. Mayor, N., Coppola, A. and Challacombe, B. (2022) ‘Past, present and future of surgical robotics,’ Trends in Urology & Men’s Health, 13(1), pp. 7–10. https://doi.org/10.1002/tre.834.
 27. Chubb (2017) operatierisicos-op-afstand. https://www.amweb.nl/97792/operatierisicos-op-afstand.
 28. NOS (2016) ‘Ziekenhuisoperatie live in virtual reality uitgezonden,’ NOS, 14 April. https://nos.nl/artikel/2099173-ziekenhuisoperatie-live-in-virtual-reality-uitgezonden.
 29. Surgical robot passes space test with flying colors (2024). https://news.unl.edu/newsrooms/today/article/surgical-robot-passes-space-test-with-flying-colors/.
 30. Deloitte (2022) Verkenning opzet en inrichting Medische Service Centra in Nederland, https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/life-sciences-en-gezondheidszorg/articles/medische-service-centra.html.
 31. No Place Like home | An analysis of the growing movement away from hospitals towards providing medical care to patients in their own homes (2016) https://gupta-strategists.nl/. https://gupta-strategists.nl/storage/files/Gupta_strategists-Overig-studie-No-place-like-home.pdf (Accessed: February 10, 2024).
 32. Healthcare infrastructure needs updating for the digital age (2023). https://www.weforum.org/agenda/2023/01/healthcare-digital-transformation-infrastructure davos23/.
 33. Nõmmik, S. (2024) e-Estonia – We have built a digital society & we can show you how. https://eestonia.com/.
 34. EP supports creating EU Health Data Space to boost access to data and research | Nieuws | Europees Parlement (2023). https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20231208IPR15783/ep-supports-creating-eu-health-data-space-to-boost-access-to-data-and-.
 35. Hoe Finland met VTT werkt aan een datatoekomst | TNO (2024). https://www.tno.nl/nl/newsroom/insights/2024/02/europese-datatoekomst-finse-aanpak/.
 36. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (2024) IZA Uitvoeringsakkoord gegevensuitwisseling ondertekend. https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/actueel/nieuws/2024/01/22/iza-uitvoeringsakkoord-gegevensuitwisseling-ondertekend.
 37. HIMSS (2024) Maturity models. https://www.himss.org/what-we-do-solutions/maturity-models.
 38. Europa’s digitale decennium: doelstellingen voor 2030 | Europese Commissie (2024). https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_nl.
 39. Kuipers, E. (2023) Landelijk dekkend netwerk van infrastructuren. https://open.overheid.nl/documenten/ronl-a555cea62024bf75a3e7ca21a282125924ef1268/pdf (Accessed: February 15, 2024).
 40. Over een paar jaar dreigen stroomtekorten, waarschuwt netbeheerder (2023). https://www.rtlnieuws.nl/economie/artikel/5358851/stroomtekort-tennet-klimaat-leveringszekerheid-2030#:~:text=Vanaf%202025%20zal%20dit%20volgens,is%204%20uur%20per%20jaar.
 41. Harris, G. (2023) ‘Leonardo’s $450m Salvator Mundi returns as an NFT,’ The Art Newspaper – International Art News and Events, 8 August. https://www.theartnewspaper.com/2023/08/08/leonardos-450m salvator-mundi-returns-as-an-nft.
 42. Mathews, M. et al. (2023) The expanding health care metaverse. https://www.bcg.com/publications/2023/the-expanding-reality-of-the-health-care-metaverse.
 43. JonM (2024) Home – Fundamental Surgery. https://fundamentalsurgery.com/.
 44. Jebaraj, S. (2023) Holographic Displays: The Future of Communication is Here. https://www.magineu.com/journals/holographic-displays-future-of-communication-is-here/.
 45. Smith, S. (2023) Remote Patient Monitoring Users to Reach 115 Million Globally by 2027. https://www.juniperresearch.com/press/remote-patient-monitoring-users-reach-115m-2027/.
 46. Emarketer (2023) Remote Patient Monitoring Trends & Health Devices in 2023. https://www.insiderintelligence.com/insights/remote-patient-monitoring-industry-explained/.
 47. European Commission (2021) 2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade, https://commission.europa.eu. https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/cellar_12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0001.02_DOC_1.pdf (Accessed: March 2, 2024).
 48. CB Insights (2023) State of Digital Health Q2’23 report. https://www.cbinsights.com/research/report/digital-health-trends-q2-2023/.
 49. Velametis (2022) Adoption of eHealth in Selected European Countries (2022+), https://velametis.com. https://velametis.com/wp-content/uploads/2021/07/Adoption-of-eHealth-in-Selected-European-Countries-2022.pdf (Accessed: March 5, 2024).
 50. Van De Klundert, M. and Schrader, M. (2022) ‘Duizenden ouderen hebben acuut verpleeghuisbed nodig, tekort groeit snel,’ NOS, 15 December. https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2456521-duizenden-ouderen-hebben-acuut-verpleeghuisbed-nodig-tekort-groeit-snel.
 51. Frank, L. (2018) Anti-tech-scholen veroveren Silicon Valley. https://www.groene.nl/artikel/anti-tech-scholen-veroveren-silicon-valley.