Technologie maakt ecosysteem mogelijk dat zorg én gezondheid ondersteunt

Auteur
Dr. Randall Moore, MD, MBA
Gepubliceerd op
20-11-2019
Categorie
Columns

 

Minder en kortere ziekenhuisopnames, minder en minder ernstige complicaties en betere uitkomsten voor patiënt maken dat Mercy Health bij de vijf beste zorgorganisaties in de Verenigde Staten behoort. Net als in andere ziekenhuizen ligt de kerntaak van het Mercy Virtual Care Center bij diagnostisering, behandeling en begeleiding van patiënten, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Maar er zijn geen wachtkamers, ziekenhuisbedden en patiënten. Onder leiding van dr. Randall Moore werd het Mercy Virtual Care Center bekend als het eerste ‘virtuele ziekenhuis’ ter wereld. Wij spraken met hem over zijn visie voor de toekomst van de gezondheidszorg, de rol van technologie en de transformatie van het Mercy Virtual Care Center.

Hoe ziet u de toekomst van de gezondheidszorg?

Allereerst, splits het woord gezondheidszorg in gezondheid en zorg. Gezondheid willen we allemaal. Onze hoogkwalitatieve zorg is echter vaak gericht op ziekte in een vergevorderd stadium. Onder hoogkwalitatieve zorg verstaan we zorg gegeven door teams onder leiding van artsen binnen een ziekenhuissetting waarbij de patiënt centraal staat, 24/7. Ten grondslag aan Mercy Virtual lag onze hypothese dat een gestage uitbreiding en toename van patiëntgeoriënteerde zorg, zowel binnen als buiten het ziekenhuis, ziekteprogressie kan stoppen of vertragen. We kunnen daarmee gezondheid verbeteren waardoor de intensiteit en kosten van de zorg verminderen. Door ons vermogen om te transformeren van een aanbod- naar een patiëntgeorienteerd systeem, geloven wij dat wij onze toekomstige waarde optimaliseren en mensen minder lang patiënt (hoeven) zijn. Wanneer we ons daarbij steeds meer richten op preventieve gezondheidszorg, creëren we geïntegreerde zorg en gezondheid gedurende alle fases in het leven.


“In het gezondheidszorgsysteem van de toekomst staat de patiënt centraal.”


Waarom is het nodig te transformeren naar een gezondheidsgeoriënteerd systeem?

In ons huidige systeem worden middelen vooral ingezet voor late en reactieve zorg. Men maakt geen gebruik van de potentiële waarde van volledig rond de patiënt gecentreerde zorg. En een systeem dat nooit is geoptimaliseerd voor het groeiend aantal chronisch zieken, wordt nu geconfronteerd met hoge werkdruk voor zorgprofessionals. Het risico op een burn-out is groot en heeft negatieve gevolgen voor het hele systeem. Het is noodzakelijk dat we de ervaren kwaliteit van zorg voor patiënten verbeteren, dat we de populatiegezondheid bevorderen, de zorgkosten verlagen én de werkdruk voor zorgprofessionals verminderen: kortom de quadruple aim. Disruptieve technologieën maken innovatieve oplossingen mogelijk. Hierdoor kunnen we in een vroeger stadium zorg leveren, waardoor de impact groter is en de kosten lager zijn. Mede dankzij virtuele zorg kunnen we de zorg verbeteren en uitbreiden binnen én buiten de muren van het ziekenhuis. Zo kunnen we de zorgvraag met zo’n 30 tot 50% verlagen en tegelijkertijd patiëntuitkomsten verbeteren.

Hoe kon Mercy Health het Mercy Virtual Care Center creëren?

In 2006 introduceerde Mercy Health de virtual ICU, een virtuele oplossing voor intensive-careafdelingen. Met uitvoerend leiderschap en steun van de Raad van Bestuur én de medische teams, kwam een 24/7-breed teammodel tot stand dat aan de basis stond voor strategische groei. Het vroegtijdig herkennen en behandelen van aandoeningen verlaagde de morbiditeit, mortaliteit en kosten met meer dan 30%. Iteratief werd het 24/7-model uitgebreid, binnen én buiten het ziekenhuis, waarbij werd geconcentreerd op just-in-time (JIT) virtuele zorg. We ontwikkelden stap voor stap patiëntgeoriënteerde zorg. In 2015 openden we het Mercy Virtual Care Center om het proces van samenwerking, innovatie en impact ten behoeve van de quadruple aim te versnellen. In eerste instantie met de intentie om een nieuwe vorm van zorg aan te bieden, maar al snel verschoof onze strategie naar integratie in de huidige structuur van alle vormen van zorg.

Virtuele zorg transformeert de zorg van locatie- en tijdsafhankelijk naar zorg die 24/7/365 verkrijgbaar is op de gewenste plek. Proactieve adaptatie van technologische oplossingen vergroot de mogelijkheden van medische teams: er kan in een veel vroeger stadium een diagnose worden gesteld en gestart met behandeling. Het resultaat: eenvoudigere en eerdere optimalisering van gezondheid tegen lagere kosten.

Welke barrières moest u overwinnen tijdens de transformatie?

De grootste hindernis was de ontwikkeling van een duurzaam en hoogwaardig businessmodel. Met behulp van JIT virtuele zorg worden aandoeningen eerder ontdekt en behandeld. Hierdoor is er minder zorg nodig. Stakeholders wilden virtuele zorg als een opzichzelfstaand model beoordelen en niet als een model geïntegreerd in het huidige systeem. Daarnaast moesten we aantonen dat virtuele zorg leidt tot betere uitkomsten, een kostenbesparing en een verminderde zorgvraag. Virtuele zorg moest van toegevoegde waarde zijn voor alle stakeholders.

Naast het businessmodel, stuitten we ook op andere uitdagingen. Gelijktijdig moesten we operationele, technische, HR- en juridische vraagstukken oplossen. Er waren aanzienlijke investeringen nodig om het systeem 24/7 te kunnen laten draaien. Tot slot waren bij de transformatie van Mercy Virtual investeringen nodig om werkprocessen van de medische teams te verbeteren.

En hoe creëerde u draagvlak onder zorgprofessionals en patiënten voor de transformatie?

Onze benadering voor herstructurering van zorgmodellen en teams leunde op de ontwikkeling van een aparte entiteit. Hierdoor konden interdisciplinaire teams worden opgericht, geleid door toegewijde artsen. Op geleide van een segmentatiestrategie ondersteunden de Mercy Virtual teams onze traditionele teams allereerst bij het oplossen van problemen in de zorg rond patiënten met de meest complexe zorgvragen. De teams van Mercy Virtual waren zich ervan bewust van het vertrouwen van zorgprofessionals in de nieuwe strategie. Behaalde resultaten van early adopters versnelden het creëren van dit vertrouwen en stimuleerden de roep om uitbreiding van virtuele zorg. We spraken uitgebreid met zorgprofessionals en lieten hen zien wat de toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor henzelf én voor hun patiënten. Zaken waarover zij zich zorg maakten, werden meteen besproken.


Geleidelijk aan maakten steeds meer zorgprofessionalsonderdeel uit van ons ecosysteem.”


Ook voor adaptatie onder patiënten was vertrouwen essentieel. We geloofden dat door het starten bij patiënten met de grootste zorgvraag, we ook snel de grootste impact zouden kunnen aantonen. Oplossingen moesten eenvoudig zijn en een duidelijke toegevoegde waarde hebben. We introduceerden de oplossingen via hun behandelend arts en verzekerden hen dat de virtuele zorg geen vervanging was voor de zorg die zij nu genoten. Al snel zagen patiënten dat onze holistische benadering van zorg en gezondheid, met een focus op vroegtijdig signaleren en behandelen, de progressie van hun ziekte stopte en maakte dat de patiënt als persoon werd gezien.

Wat zijn eventuele gevaren van de technologische ontwikkelingen?

Het grootste gevaar is dat we de nadruk leggen op de technologie zelf en niet op de problemen die moeten worden opgelost of op de waarde die het zou moeten leveren. Voor het optimaliseren van gezondheid en besparen van kosten is betrouwbare, interoperabele, eenvoudig te gebruiken technologie nodig. Technologie van de toekomst moet een nieuw ecosysteem mogelijk maken dat zorg en gezondheid ondersteunt en van toegevoegde waarde is voor veranderende werkprocessen.

Onze ervaringen binnen Mercy Virtual hebben de noodzaak voor stakeholders vergroot om onze krachten als ‘stewards’ van onze collectieve zorg en gezondheid te bundelen.


De toekomst is om niet te concurreren op gemeenschappelijke middelen die voor iedereen beschikbaar zouden moeten zijn, maar om bij te dragen aan de quadruple aim.”


 

Randall S. Moore, MD, MBA

Randall S. Moore, MD, MBA, is een arts en visionair die zich al meer dan 35 jaar bezighoudt met zorgmodellen en de transformatie van gezondheidszorgsystemen. Als voormalig directeur van Mercy Virtual leidde hij de groei van een nieuwe afdeling met meer dan 800 medewerkers die zich bezighouden met het creëren en integreren van virtuele oplossingen in de transformatie van het Mercy Health System en daarbuiten. Momenteel is hij als adviseur actief in de gezondheidszorg, waarbij hij disruptieve innovatie als katalysator blijft gebruiken in de transformatie van volume-gedreven zorg naar Value Based Health and Care.based health and care.