Spreekuur.nl

Auteur
Team Zorg Enablers
Gepubliceerd op
15-11-2020
Categorie
Implementaties | Consulteren

 

Spreekuur is een digitaal platform waarin de patiënt zelf de triage en anamnese doet en een huisarts in staat is om zorgvragen digitaal af te handelen. Patiënten bereiden via de website of mobiele app van Spreekuur het consult voor door vragen te doorlopen over onder meer de aard, de omstandigheden, de duur en de vermoedelijke oorzaak van de klacht. Blijkt uit de beantwoording van de eerste vragen dat de medische klacht zeer ernstig is, dan krijgt een patiënt het advies om naar een spoedlijn te bellen. Is dat niet geval, dan gaat de beantwoording van de vragen naar de digitale huisarts van dienst die vervolgens met de patiënt kan chatten of videobellen.

Spreekuur wordt op dit moment vooral ingezet als digitale huisartsenpost. Inmiddels is Spreekuur succesvol geïmplemteerd bij huisartsenost (HAP) Eemland in maart 2020. Een maand later volgde ook de implementatie bij HAP Rijnmond. In vijf maanden zijn ruim 7.000 consulten digitaal afgehandeld bij beide HAP’s. De coronacrisis was hierin een belangrijke versneller. De pilots bij beide HAP’s tonen aan dat triagisten dankzij Spreekuur tijd besparen op consulten. In bijna de helft van de gevallen komen patienten rechtstreeks bij Spreekuur terecht, zonder tussenkomst van een triagist. In 50% van de gevallen wordt zelfs een fysiek consult voorkomen. Spreekuur toont aan dat een verplaatsing van (telefonisch) consult naar digitaal consult kan worden bewerkstelligd met een goede patiënt- én medewerkerstevredenheid. Doordat de patiënt zelf inlogt via de app of website en de triage zelf invult wordt de administratielast aanzienlijk verminderd voor de triagist en huisarts.

Bij de implementatie van Spreekuur zijn onder andere de learnings van een eerdere pilot van Huisartsen Eemland met digitale consultvoering benut. Spreekuur is namelijk geïntegreerd in Topicus HAP en VIPLive, waardoor voorkomen wordt dat huisartsen dubbel werk moeten doen. Zo’n 60% van de huisartsenposten werkt met dit systeem, wat de opschaling van Spreekuur enorm ondersteunt. Een zorgverlener kan eenvoudig communiceren met de tweedelijnszorg en ook declaraties worden afgehandeld via het systeem. De vragenlijsten zijn gebaseerd op de NHG-standaarden, de Nederlandse Triage Standaard en de website www.thuisarts.nl. In nauwe samenwerking met The Healthcare Innovation Center zijn de vragenlijsten academisch gevalideerd. Met HAP Eemland als launching customer is Spreekuur verder verfijnd. “Het implementatietraject is een cyclisch proces van continue monitoren en bijsturen”, aldus Inez Teunissen.

Binnen het implementatietraject is veel aandacht besteed aan het creëren van draagvlak onder gebruikers en het vergroten van het vertrouwen in de toepassing. Per organisatie werken ze met een lead triagist die als linking pin dient tussen het implementatieteam van Spreekuur en de triagisten op de huisartenpost zelf. Feedback wordt op deze manier op één centrale plek verzameld en iteraties kunnen daardoor sneller doorgevoerd worden. Vanwege de corona crisis moesten de huisartsen in de regio Rijnmond op afstand getraind worden. Door middel van e-learnings en een train-de-trainer principe waren we in staat om relatief snel op te schalen.”, aldus Rosa Scherjon. Echter, het blijft soms lastig en het kost tijd om triagisten volledig te laten vertrouwen op de technologie.

”Momenteel is Spreekuur beschikbaar voor een vijftiental behandelgebieden bij volwassenen en wordt er, naast uitbreiding van de behandelgebieden, gekeken naar eenzelfde soort toepassing voor kinderen die later dit jaar live gaat. “Daarnaast lopen er inmiddels pilots om Spreekuur, naast avond- en weekendpraktijken, ook beschikbaar te maken voor reguliere dagpraktijken,” aldus Bertus Buitenhuis.  Daarnaast zal er, in samenspraak met zorgverzekeraars, overeenstemming bereikt moeten worden over vergoedingen voor dergelijke consulten ten behoeve van landelijke opschaling voor de ANW. Spreekuur wil inspringen op de toenemende vraag naar eerstelijnszorgdiensten en de verschuiving van de tweede naar de eerste lijn. Teunissen: “We hebben de ambitie om binnen vijf jaar door de helft van de Nederlanders, 24/7, gebruikt te kunnen worden. Hiervoor is ook integratie met andere systemen noodzakelijk.

 

Spreekuur.nl

Spreekuur is een initiatief van Topicus en DigiDok. Rosa Scherjon (Businessline Manager Huisartsenzorg Topicus), Inez Teunissen en Bertus Buitenhuis (Founders DigiDok) zijn belangrijke aanjagers achter Spreekuur.